ഖനന പദ്ധതികൾ

അപ്ലിക്കേഷൻ അക്വാകൾച്ചർ പ്രോജക്റ്റ്

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഉപയോഗം: എച്ച്ഡിപിഇ ജിയോമെംബ്രെൻ, 1.5 മിമി

ചതുരശ്ര മീറ്റർ: 15000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

അക്വാകൾച്ചർ, കാർഷിക ജലസേചനം, കുഴികൾ എന്നിവയിൽ എച്ച്ഡിപിഇ ജിയോമെംബ്രെൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.ലേക്ക് ഡാം നീരൊഴുക്ക് തടയൽ പദ്ധതി

ചിത്രങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

成 飞 620 厂房 屋面 防水 工程 (പിവിസി